Опитування

Що ви найбільше хотіли би бачити на шкільному сайті?
 

АвторизаціяПереклад сайту

Русский языкEnglish

Хто на сайті

На даний момент 55 гостей на сайті

Інформація

наказ та положення про академічну доброчесність PDF Друк e-mail
Написав Maxim   
Четвер, 13 вересня 2018, 12:42

НАКАЗ

__серпень 2018 №__

Про затвердження Положення про академічну доброчесність в закладі

відповідно до ст.42 Закону України «Про освіту» від 05.09.2017№2145-VІІІ з метою дотримання професійних стандартів та етичних принципів учасників освітнього процесу

НАКАЗУЮ:

1.Затвердити Положення про академічну доброчесність в закладі (додається)

2. Затвердити склад Комісії з питань академічної доброчесності в наступному складі :

Голова – Столяренко С.А., директор закладу;

Члени комісії: Куценко Г.І., заступник директора;

Аблямєтова І.М., заступник директора;

Шаровська А.І. голова ПК;

Третьяков О.В. голова м/о;

Ковальова Л.І. вихователь;

 Паливода В.В. вчитель.

3.Довести дане Положення до педагогічних працівників закладу освіти.

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор С.А. Столяренко

З наказом ознайомлені: Куценко Г.І. Аблямєтова І.М.

ПОЛОЖЕННЯ

про академічну доброчесність в комунальному закладі «Гуляйпільська спеціальна загальноосвітня  школа – інтернат» Запорізької обласної ради

Запорізької областіÂ 

1.Загальні положення

1.1.Положення про академічну доброчесність в Гуляйпільській спеціальній загальноосвітній школі – інтернат Запорізької обласної ради Запорізької області (далі - Положення) закріплює норми та правила етичної поведінки, професійного спілкування між педагогічними працівниками закладу освіти, здобувачами освіти. 

1.2.Це Положення розроблено на основі Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про авторське право і суміжні права», «Про видавничу справу», «Про запобігання корупції», Цивільного Кодексу України, Статуту закладу загальної середньої освіти, Правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, Колективного договору та інших нормативно - правових актів чинного законодавства України та нормативних актів закладу освіти.

1.3.Мета Положення полягає у дотриманні високих професійних стандартів в усіх сферах діяльності закладу спеціальної освіти (освітній, науковій, виховній , корекційній), підтримки особливих взаємовідносин між педагогічними працівниками та здобувачами освіти, запобігання порушення академічної доброчесності.

1.4.Педагогічні працівники та здобувачі освіти зобов’язані дотримувати загальновизнаних норм етики, моралі, поважати гідність осіб, які працюють та навчаються в школі, підтримувати систему демократичних відносин між представниками шкільної спільноти, сприяти підвищенню морально – психологічного клімату в колективі, спрямовувати власні дії на зміцнення авторитету закладу.

1.5.Педагогічні працівники та здобувачі освіти, усвідомлюючи свою відповідальність за неналежне виконання функціональних обов’язків, формування сприятливого академічного середовища для забезпечення дієвої організації освітнього процесу, розвитку інтелектуального, особистісного потенціалу, підвищення престижу закладу, зобов'язуються виконувати норми даного Положення.

1.6.Норми цього Положення закріплюють правила поведінки безпосередньо у трьох основних сферах - освітній (навчальній), науковій та виховній (морально-психологічний клімату колективі).

1.7. Дія Положення поширюється на всіх учасників освітнього процесу закладу.

2.Поняття та принципи академічної доброчесності

2.1. Академічна доброчесність — це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження творчої діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або творчих досягнень.

2.2.Для забезпечення академічної доброчесності в школі Â пов’язане із сповіданням педагогічними працівниками та здобувачами освіти таких принципів:

-верховенства права (пріоритетним має бути дотримання принципу верховенства права, зокрема: справедливості, добра, свободи, правової рівності, поваги до людської гідності, честі, істини тощо)  ; 

- законності (представники шкільної спільноти мають чітко дотримуватись Конституції України, законів та підзаконних актів);

-соціальної справедливості ( у відносинах шкільної громади важливим є забезпечення свободи, справедливості, розвитку особистості та її активної участі в житті держави та школи, а також повага до гідностіÂ  кожної особи, нетерпимості щодо аморальної та неетичної поведінки);

- науковості (педагогічні працівники зобов’язані об’єктивно висвітлювати наукові факти, поняття, теорії; ознайомлювати шкільну спільноту з новими досягненнями, науковими методами, пояснювати значення теорії для практики; розкривати наукові причинно- наслідкові зв’язки явищ, що вивчаються; викладати навчальний матеріал із позицій передових досягнень науки й техніки; забезпечувати тісний зв'язок із сьогоденням);

- дотримання авторського права (педагогічні працівники повинні посилатися на джерела інформації під час використання ідей, розробок, тверджень, відомостей; дотримувати норм законодавства про авторське право й суміжні права; надавати достовірну інформацію про методики й результати досліджень, джерела використаної інформаціїÂ  та власну педагогічну, науково – педагогічну, творчу діяльність. Забезпечити виконання письмових робіт без залучення зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, списування академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації )

- принцип достовірності результатів педагогічної діяльності, науково-педагогічної, дослідницької діяльності здобувачів загальної середньої освіти передбачає самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю, результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей); об‘єктивність оцінювання результатів навчання. Не допускати свідомого завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів загальної середньої освіти.

- професіоналізм та компетентність (передбачає наявність у здобувачів  освіти та педпрацівників школи управлінських та аналітичних здібностей, моральних якостей, внутрішньої культури, емоційного інтелекту, знання ділового етикету, ґрунтовних знань, виконання своїх обов’язків на належному рівні, високу організацію праці) ;

- партнерства і взаємодопомоги (сприйняття всіх учасників освітнього процесу як рівноправних сторін);

- відкритість й прозорість (усі процеси, документи в школі, які стосуються освітньої, наукової, дослідницької, господарської та фінансової діяльності, є прозорими, відкритими, що забезпечує можливість громадського контролю);

- відповідальність (здобувачі загальної середньої освіти та педагогічні працівники школи мають брати на себе відповідальність за результати своєї діяльності, виконувати взяті на себе зобов’язання, дотримуватися норм цього Положення);

2.3.Дія цього Положення поширюється та є обов’язковою до виконання для всіх учасників освітнього процесу в школі. Усі особи, на яких поширюється дане Положення, повинні бути ознайомлені з його змістом.

2.4. Положення публікується на офіційному веб-сайті школи.

- відповідальність за порушення академічної доброчесності.

2.5. Кожен учасник шкільної спільноти наділений правом  вільно обирати свою громадську позицію, яка проголошується відкрито при обговоренні рішень та внутрішніх документів.

2.6. У разі, якщо відбулося розповсюдження інформації, яка є неправдивою, викладеною з перекрученням фактів, наклепницькою, ображає людину або може завдати іншої серйозної шкоди закладу, особа, яка до цього причетна, має зробити все можливе, щоб спростувати викривлену інформацію, зменшити обсяг завданої шкоди.

2.7. Гідним для представників шкільної спільноти є:

- шанобливе ставлення до символіки закладу: гімну, прапора, емблеми;

- дотримання Правил внутрішнього трудового розпорядку;

- культура зовнішнього вигляду співробітників та учасників освітнього процесу;

- дотримання правил високих стандартів ділової етики у веденні переговорів, у тому числі телефонних. 

2.8 Неприйнятним для всіх членів  шкільної спільноти є:

- навмисне перешкоджання навчальній та трудовій діяльності членів спільноти;

- участь у будь-якій діяльності, що пов’язана з обманом, нечесністю; підробка та використання офіційних документів;

- перевищення повноважень, що передбачені посадовими інструкціями;

- ведення в закладі політичної, релігійної та іншої пропаганди;

- використання мобільних телефонів під час навчальних занять, нарад або офіційних заходів;

- вживання алкогольних напоїв, наркотичних речовин, паління у закладі, поява у стані алкогольного, наркотичного та токсичного сп’яніння;

- пронесення до закладу зброї, використання газових балончиків та інших речей, що можуть зашкодити здоров’ю так життю людини.

3. Забезпечення академічної доброчесності учасниками освітнього процесу

3.1. Дотримання академічної доброчесностіÂ  педагогічними працівниками передбачає:

- дотримання Конвенції ООН «Про права дитини», Конституції, законів України;

- утвердження позитивного іміджу освітнього закладу, примноження його традицій;

- дотримання етичних норм спілкування на засадах партнерства, взаємоповаги, толерантності стосунків;

- запобігання корупції, хабарництву;

- збереження, поліпшення та раціональне використання навчально-матеріальної бази закладу;

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;

- дотримання норм про авторські права;

- надання правдивої інформації про методики і результати власної навчальної (творчої, наукової) діяльності;

- контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти;

- об’єктивне й неупереджене оцінювання результатів навчання;

- надання якісних освітніх послуг з використанням у практичній професійній діяльності інноваційних здобутків у галузі освіти;

- дотримання правил внутрішнього розпорядку, трудової дисципліни, корпоративної етики.

3.2. Дотримання академічної доброчесностіÂ  здобувачами освіти передбачає:

- самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання без використання зовнішніх джерел інформації, крім дозволених (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх потреб і можливостей);

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;

- дотримання норм законодавства про авторське право;

- особисту присутність на всіх уроках, окрім випадків, викликаних поважними причинами;

- користування інфраструктурою освітнього закладу відповідально, економно та за призначенням;

- сприяння збереженню та примноженню традицій закладу, підвищення його  престижу  власними досягненнями у навчанні, спорті, творчості.

3.3. Порушенням академічної доброчесності вважається:

- академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) результатів,  отриманих іншими особами, як результатів власних досліджень (творчості) та/або відтворення  опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства;

- фабрикація – вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі;

- фальсифікація – свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу;

- списування – виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання;

- обман – надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (творчої) діяльності та організації освітнього процесу. Формами обману є, зокрема академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування;

- хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг чи будь – яких інших благ матеріального або нематеріального  характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі;

- необ’єктивне оцінювання – свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів освіти.

4. Види відповідальності за порушення академічної доброчесностіÂ 

4.1. Види академічної відповідальності за конкретне порушення академічної доброчесності визначають спеціальні закони та дане Положення.

4.2. За порушення академічної доброчесності педагогічні працівники освітнього закладу  можуть бути притягнуті до такої академічної відповідальності:

- при необ’єктивному оцінюванні результатів навчання здобувачів освіти педагогічному працівнику рекомендується опрацювати критерії оцінювання знань. Факти систематичних порушень враховуються при встановленні кваліфікаційної категорії, присвоєнні педагогічного звання;

- спотворене представлення у методичних розробках, публікаціях чужих ідей, використання Інтернету без посилань, фальсифікація наукових досліджень, неправдива інформація про власну освітню діяльність є підставою для відмови в присвоєнні або позбавленні раніше присвоєного педагогічного звання, кваліфікаційної категорії;

- надання освітніх послуг за певну незаконну винагороду матеріального чи нематеріального характеру залежно від розміру, об’єму є підставою для притягнення педагогічного працівника до відповідальності судом першої інстанції.

4.3. За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути притягнуті до такої академічної відповідальності:

- відмова в присвоєнні педагогічного звання, кваліфікаційної категорії та позбавлення педагогічного звання, кваліфікаційної категорії. 

5. Заходи з попередження, виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності

5.1. При прийомі на роботу працівник знайомиться із даним Положенням під розписку після ознайомлення із правилами внутрішнього трудового розпорядку освітнього закладу.

5.2. Положення доводиться до батьківської громадськості на конференції, а також оприлюднюється на сайті закладу.

5.3.  Заступник директора школи, що відповідає за організацію методичної роботи в закладі:

- забезпечує шляхом практикумів, консультацій та інших індивідуальних та колективних форм навчання з педагогічними працівниками створення, оформлення ними методичних розробок (робіт) для публікацій, на конкурси різного рівня з метою попередження порушень академічної доброчесності;

- забезпечує рецензування робіт на конкурси, на присвоєння педагогічного звання та рекомендує вчителям сервіси безкоштовної перевірки робіт на антиплагіат.

5.4. Педагогічні працівники в процесі своєї освітньої діяльності дотримуються етики та академічної доброчесності, умов даного Положення, проводять роз’яснювальну роботу з учнями щодо етичної поведінки та неприпустимості порушення академічної доброчесності (плагіат, порушення правил оформлення, цитування, посилання на джерела інформації, списування).

6. Комісія з питань академічної доброчесності

6.1. Комісія з питань академічної доброчесності (далі – Комісія)  - це незалежний орган, що діє в закладі з метою забезпечення  дотримання учасниками освітнього процесу морально-етичних та правових норм  цього Положення.

6.2.  До складу Комісії входять представники ради школи, учнівського самоврядування  та педагогічного колективу.

Склад комісії затверджується рішенням педагогічної ради.

Термін повноважень Комісії – 1 рік.

6.3. Комісія розглядає питання порушення морально-етичних норм поведінки та правових норм цього Положення за потребою або ж  заявою учасників освітнього процесу.

6.4. Комісія звітує про свою роботу раз на рік.

7. Заключні положення 

7.1. Учасники освітнього процесу мають знати Положення про академічну доброчесність.  Незнання або нерозуміння норм цього Положення не є виправданням неетичної поведінки.

Заклад забезпечує публічний доступ  до тексту Положення через власний офіційний сайт.

7.2. Прийняття принципів і норм Положення  засвідчується підписами членів педагогічного колективу. Здобувачі освіти ознайомлюються в обов’язковому порядку.

7.3.  Положення про академічну доброчесність затверджується педагогічною радою закладу та вводиться в дію наказом директора.

7.4. Зміни та доповнення до Положення можуть бути внесені будь-яким учасником освітнього процесу за поданням до педагогічної ради школи.

Використані джерела:

1. Хартія основних прав Європейського Союзу[Електронний ресурс]: Міжнародний

документ від 07.12.2000. – Електронні текстові дані. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_524

2. Цивільний кодекс України [Електронний ресурс]: Кодекс від 16.01.2003 № 435-IV з

наступними змінами та доповненнями. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/435-15

3. Закон України «Про авторське право та суміжні права» [Електронний ресурс]:

Закон України від 23.12.1993 № 3792-XII з наступними змінами та доповненнями. –

Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3792-12

4. Кодекс честі Національного технічного університету України «Київський

політехнічний інститут» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kpi.ua/code

5. Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII. (Набрання чинності 28.09.2017)Режим доступу: https://www.pedrada.com.ua/.../1484-znayomtesya-zakon-u...

6. Положення про академічну доброчесність комунального закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 11 Вінницької міської ради» [Електронний ресурс]: Режим доступу: https://sch11.edu.vn.ua/zy/html.

Останнє оновлення на Четвер, 13 вересня 2018, 12:51
 
Copyright © 2012 by Jester.